ბაზრის კვლევა

ბაზრის კვლევა და ანალიზი
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევები და კონკურენტების ანალიზი
ბაზრისა და გაყიდვების მონიტორინგი

ბაზრის კვლევა და ანალიზი

ბაზრის კვლევის პროექტები ეხმარება კომპანიებს, ფლობდნენ ინფორმაციას კონკრეტული ბაზრების შესახებ, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების და სტრატეგიის ფორმირების პროცესში:

ჩვენ:

 • ვამზადებთ ბაზრის მიმოხილვას, ვსწავლობთ ძირითად ეკონომიკურ სტიმულატორებს და ტენდენციებს
 • ვაფასებთ ბაზრის ზომას, ვაწარმოებთ იმპორტისა და ადგილობრივი წარმოების მონაცემებისა და ბაზრის წილის შედარებით ანალიზს
 • ვაანალიზებთ კონკრეტულ სექტორში მიმდინარე მოვლენებსა და კონკურენციას
 • გავწევთ სეგმენტაციისა და პოზიციონირების მომსახურებას
 • განვსაზღვრავთ გაყიდვების არხებს ბაზრებზე და ძირითად მომხმარებლებს
 • ვატარებთ ინტერვიუებს, ვაანალიზებთ სტატისტიკურ მონაცემებს და სხვადასხვა წყაროებიდან ვაგროვებთ ინფორმაციას
 • უზრუნველვყოფთ რამდენიმე ბაზრის შედარებით ანალიზს და რეკომენდაციას გავცემთ ყველაზე უფრო პერსპექტიულ ბაზარზე
 • ვამზადებთ ანგარიშებს, რომლებიც შეიცავს პროფესიონალურ დონეზე მომზადებულ ვიზუალიზაციას და მოკლე მიმოხილვებს პრეზენტაციის ფორმატში

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევები და კონკურენტების ანალიზი

ეს მომსახურება დაგეხმარებათ, გაიაზროთ თუ როგორ აფასებენ თქვენი მომხმარებლები თქვენს მომსახურებას, გაანალიზოთ თქვენი შეთავაზება კონკურენციის გათვალიწინებით და განსაზღვროთ თქვენი პოტენციური მომხმარებლების საჭიროებები

ჩვენ:

 • ფოკუს ჯგუფების, პირდაპირი ინტერვიუების და  (CATI/CAPI) მეთოდოლოგიის გამოყენებით გამოვკითხავთ თქვენს პოტენციურ მომხმარებლებს, რათა შევისწავლოთ ბაზრის საჭიროებები და თქვენი შესაბამისობა ამ საჭიროებებთან
 • ჩავატარებთ ინტერვიუებს თქვენს არსებულ მომხმარებლებთან, რათა განვსაზღვროთ თქვენი ძლიერი მხარეები და ის ასპექტები, რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას
 • გავაანალიზებთ თქვენს შეთავაზებას არსებულ კონკურენციასთან მიმართებაში
 • რეკომენდაციას გავუწევთ იმ ნაბიჯებს, რაც აუცილებელი იქნება არსებული და ახალი მომხმარებლების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად

 

ბაზრისა და გაყიდვების მონიტორინგი

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას ბაზრის, თქვენი კლიენტებისა და კონკურენტების შესახებ, ასევე, თქვენს სტრატეგიულ ბაზრებზე მიმდინარე ბიზნეს-ტენდეციების შესახებ, რაც დაგეხმარებათ, ფლობდეთ უახლეს ინფორმაციას, მიიღოთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებები და იმოქმედოთ შესაბამისად.

ჩვენ:

 • განვსაზღვრავთ, თუ რა ტიპის ინფორმაციის ფლობაა რელევანტური თქვენთვის – ყოველთვიურად, კვარტალურად თუ წლიურად
 • ადგილობრივი წყაროებიდან ვაგროვებთ ინფორმაციას სხვადასხვა ბაზრების შესახებ
 • ვაჯამებთ და კომპაქტურად გაწვდით სათანადო ბიზნეს ინფორმაციას

ბაზრის კვლევა ყველა ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა. ბაზრების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება  კომპანიას ეხმარება შემდგომი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში და მისი შესრულებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში. რეგულარული და სისტემატური ბაზრის კვლევა სიღრმისეული მიმოხილვის საშუალებას იძლება კონკრეტული ნიშის ბაზარზე განვითარებული მოვლენებისა და კონკურენტების პოტენციური ქმედებების შესახებ, ასევე კომპანიებს საშუალება ეძლევათ დროულად მოემზადონ სხვადასხვა ტიპის საბაზრო ცვლილებებისთვის.

ბაზრის ანალიზი არის ბაზრის კვლევის ერთერთი მნიშვნელოვანი მეთოდი, რაც კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა საბაზრო ფაქტორების, შესაძლებლობების, შესაძლო საფრთხეების, ბაზრის სეგმენტების, პროდუქციის ან მომსახურების საჭიროებების, მომხმარებელთა საჭიროებების შესახებ და ა.შ. აღნიშნული მონაცემების სათანადო გამოყენება დაგეხმარებათ თქვენი კომპანიის კონკურენტუნარიანობის გაზრდასა და ახალი ბაზრების მოპოვებაში.

ბაზრის კვლევა და ანალიზი არის მომსახურება, რომელიც უნდა შესრულდეს პროფესიონალების მიერ, რომელთათვისაც ეს ყოველდღიურ საქმიანობას წარმოადგენს. ეს უზრუნველყოფს უტყუარ და საიმედო შედეგებს. უფრო მეტიც, თქვენ მიიღებთ კონსულტაციებს და პრაქტიკულ რეკომენდაციებს თქვენი კომპანიის სტრატეგიული განვითარების გასაუმჯობესებლად.

 

ბაზრის კვლევისა და ანალიზის მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

 • ბაზრის ანგარიშის მომზადება, ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და ბაზრის ტენდენციების მახასიათებლების იდენტიფიცირება
 • ბაზრის მოცულობის შეფასება, ბაზრის ანალიზი იმპორტისა და შიდა პროდუქტის მოცულობის შედარებისა და ბაზრის წილის მიხედვით
 • კონკრეტული მრეწველობის განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზი.
 • ბაზრის სეგმენტაცია და პოზიციონირება
 • ბაზრის კვლევა, ყველაზე ეფექტური გაყიდვების გზებისა და პრიორიტეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება
 • ექსპერტთა ინტერვიუები, სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი და სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვება.
 • ბაზრის ანალიზი სხვადასხვა ბაზრების შედარებით და მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული ბაზრის პოვნა
 • ბაზრის ანგარიშების მომზადება ვიზუალური პრეზენტაციის ფორმატში.

იმისთვის, რომ გაიგოთ, თუ როგორ აფასებენ მომხმარებლები თქვენს მომსახურებას და რა იქნება პოტენციური მომხმარებლების საჭიროებები, ჩვენ გთავაზობთ მომხმარებელთა ხარისხობრივ და რაოდენობრივ კვლევას და კონკურენტებთან შედარებას.

მომხმარებელთა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევებისა და კონკურენტებთან შედარების მომსახურება მოიცავს შემდეგს:

 • პოტენციური კლიენტების კვლევა, რათა დადგინდეს მათი საჭიროებები და თქვენი პროდუქციისა და მომსახურების შესაბამისობა სხვადასხვა ინტერვიუს მეთოდების გამოყენებით. (ფოკუს ჯგუფი,One-on-one, CATI ან CAPI
 • ინტერვიუ თქვენს ამჟამინდელ კლიენტებთან, რათა განისაზღვროს ძლიერი და სუსტი მხარეები
 • თქვენი და ანალოგი კონკურენტების შეთავაზებების შედარება
 • პროფესიონალური ანგარიშის მომზადება

ბაზრის კვლევა და მასთან დაკავშირებული ბაზრის ანალიზი უწყვეტი პროცესია, ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ ბაზრისა და გაყიდვების პოტენციალის რეგულარულ მონიტორინგს. ჩვენ შეგვიძლია ანგარიშების წარდგენა საჭიროებისამებრ – ყოველდღიურად, ყოველთვიურად, კვარტალურად ან ყოველწლიურად. თქვენ გექნებათ ისეთი ბენეფიტები, როგორიცაა უახლესი ინფორმაცია მომხმარებლების, კონკურენტებისა და ბაზრის ტენდენციების შესახებ. ეს საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სტრატეგიულად საუკეთესო გადაწყვეტილება როგორც მოკლევადიან ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში.