Turukompetents

Turu-uuringud ja analüüs
Kvalitatiivsed ja kvatititatiivsed tarbijauuringud ning konkurentide analüüs
Turu ja müügi monitoorimine

Turu-uuringud ja analüüs

Turu-uuringud varustavad firma informatsiooniga, mis on vajalik strateegiliste otsuste langetamiseks.

 • Koostame turuülevaate ja identifitseerime konkreetse valdkonna peamised trendid.
 • Hindame turu suurust, turu jaotuvust, impordi ja sisetarbimise osakaalu.
 • Analüüsime spetsiifilise tööstuse arengut ja konkurentsi.
 • Pakume segmenteerimise ja positsioneerimise teenust.
 • Identifitseerime müügikanalid ja võtmekliendid.
 • Viime läbi ekspertintervjuud, analüüsime statistilisi andmeid ja kogume informatsiooni erinevatest allikatest.
 • Võrdleme erinevaid turge ja soovitame kõige perspektiivikamaid.
 • Teeme tururaporti professionaalse visuaali ja presentatsiooniga.

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed tarbijauuringud ning konkurentide analüüs

Uurime, kuidas kliendid Su tooteid/teenuseid hindavad, võrdleme Sind konkurentidega ja selgitame välja potentsiaalsete klientide vajadused.

 • Intervjueerime Sinu potentsiaalseid kliente, et mõista nende vajadusi.
 • Uuringute teostamiseks loome fookusgruppe, viime läbi individuaalseid vestlusi, kasutame ka CATI ja CAPI metoodikat.
 • Viime läbi vestlusi juba olemasolevate klientidega, et identifitseerida Sinu tugevusi ja arengukohti.
 • Võrdleme Sinu pakkumist konkurentidega.
 • Pakume välja võimalikke lahendusi, et rahuldada olemasolevate ja uute klientide vajadusi.

Turu ja müügi monitooring

Kogume värsket informatsiooni Sinu klientide, konkurentide ja valdkonna trendide kohta. Informatsioon aitab sul olla turul toimuvaga kursis, võtta vastu strateegilisi otsuseid ja tegutseda.

 • Selgitame välja, milline informatsioon on sulle jooksvalt vajalik (igakuiselt, kvartaalselt, või iga-aastaselt).
 • Kogume informatsiooni kohalikest allikatest.
 • Teeme informatsioonist kokkuvõtte ja esitame selle Sulle sobivas formaadis.

Oluliste otsuste vastuvõtmiseks kasutavad mitmed ettevõtted turu-uuringute ja andmeanalüüsi teenuseid. Regulaarne ja süsteemne uuring annab suurepärase ülevaate turu arengutest ja konkurentide tegevusest. Turuanalüüs võimaldab identifitseerida potentsiaalseid ohte,  võimalusi ja klientide vajadusi. Uuringute käigus kogutud informatsioon valmistab ettevõtte ette eelseisvateks väljakutseteks ja tõstab seeläbi ka konkurentsivõimet.

Kuna uuringute ja analüüsi läbiviimine on tihti aeganõudev ja keeruline, siis teostavad seda enamasti professionaalid. Pikaajaline kogemus, süsteemsus ja erinevate tööriistade kasutamise oskus võimaldavad asjatundjatel kiiresti tulemusi saada.

Turu-uuringu ja turuanalüüsi teenused hõlmavad:

 • Turuaruande koostamine, oluliste majandustegurite ja trendide identifitseerimine.
 • Turu suurus, impordi ja kohaliku toodangu suhe, turuosad.
 • Erinevate tööstuste ja valdkondade analüüs.
 • Segmenteerimine ja positsioneerimine.
 • Parimate müügikanalite ja sobivate klientide identifitseerimine.
 • Ekspertintervjuud, statistiliste andmete analüüs,  andmete kogumine erinevatest allikatest.
 • Turgude analüüs ja võrdlus, kõige sobivama turu valik.
 • Turuaruanne visuaalsel kujul.

 

Selleks, et mõista, kuidas kliendid ettevõtte teenuseid ja tooteid hindavad ning millised on nende vajadused, pakub Gateway&Partners nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid uuringuid ja  konkurentide analüüsi.

Kvalitatiivse ja kvantitatiivse kliendiuuringu ning konkurendivõrdluse teenus hõlmab:

 • Potentsiaalsete klientide uuring  –  vajaduste analüüs, toote/teenuse sobivuse hindamine kasutades erinevaid intervjueerimise tehnikaid – fookusgrupp, individuaalintervjuud, CATI, CAPI.
 • Olemasolevate klientide intervjueerimine – toote/teenuse tugevuste ja puudujääkide identifitseerimine.
 • Ettevõtte ja konkurentide võrdlus.
 • Turuaruande ja ülevaate koostamine.

Kuna turu-uuringud ja analüüs on järjepidev protsess, siis pakume regulaarset turu monitooringu teenust (kord päevas, kord kuus, kord aastas). Teenus viib kliendi kurssi nii viimaste trendide, kui ka klientide ja konkurentide tegevusega. Kogutud informatsiooni põhjal saab langetada strateegilisi otsuseid nii lühi – kui pikaajaliselt.