Tirgus izpēte

Tirgus izpēte un pārskats
Kvalitatīvās un kvantitatīvās klientu aptaujas un konkurentu salīdzināšana
Tirgus un pārdošanas potenciāla monitorings

Tirgus izpēte un tirgus analīze

Tirgus pētījumu projekti ir nozīmīgs atbalsts uzņēmumiem, sniedzot specifisku ieskatu tirgū, kas ir svarīgi ikviens mūsu klientiem stratēģisku lēmumu pieņemšanā un attīstības stratēģijas izveidē.

Mēs:

 • Sagatavosim tirgus pārskatu, atklāsim galvenos ekonomikas dzinējspēkus un tirgus tendences

 • Novērtēsim tirgus izmēru, analizēsim un salīdzināsim importa un vietējās ražošanas apjomus, kā arī tirgus daļas

 • Analizēsim specifisku industriju attīstību un konkurenci tajās

 • Sniegsim palīdzību segmentācijas un pozicionēšanas noteikšanā

 • Noteiksim efektīvākos pārdošanas kanālus un galvenos klientus

 • Veiksim ekspertu intervijas, analizēsim statistiskas datus un ievāksim informāciju no dažādiem informācijas avotiem

 • Salīdzināsim dažādus tirgus un ieteiksim piemērtotāko

 • Sagatavosim tirgus atskaites ar profesionālu vizualizāciju un kopsavilkumiem prezentācijas formātā

Kvalitatīvās un kvantitatīvās klientu aptaujas un konkurentu salīdzināšana

Šis pakalpojums Jums sniegs iespēju izprast kā klienti vērtē Jūsu pakalpojumu, un palīdzēs salīdzināt  Jūsu un konkurentu piedāvājumus, kā arī saprast potenciālo klientu vajadzības.

Mēs:

 • Izmantojot tādas intervēšanas metodes kā fokusa grupa, viens pret viens intervijas, CATI vai CAPI metodes, intervēsim potenciālos klientus, lai izprastu viņu tirgus vajadzības un Jūsu produkta piemērotību
 • Organizēsim intervijas ar Jūsu jau esošajiem klientiem, lai noskaidrotu uzņēmuma stiprās un vājās puses
 • Salīdzināsim Jūsu piedāvājumu ar konkurences piedāvājumiem
 • Veiksim rekomendācijas, lai sasniegtu Jūsu esošo un jauno klientu vajadzības
 • Sagatavosim profesionālu un viegli lietojamu informācijas pārskatu

Tirgus un pārdošanas potenciāla monitorings

Ievāksim jaunāko tirgus informāciju par Jūsu klientiem, konkurentiem un tirgus attīstības tendencēm, investīciju piesaisti nodrošinot jaunāko informāciju, šādi ļaujot pieņemt Jums labākos stratēģiskos lēmumus.

Mēs:

 • Identificēsim Jums aktuālo informāciju, kurai ir nepieciešams sekot ikdienā, ikmēnesī, ceturksnī vai gadā
 • Ievāksim informāciju no vietējiem resursiem par dažādiem tirgiem
 • Apkoposim un nodosim Jums aktuālo mērķa tirgus noteikšanas informāciju ērtā un viegli lietojamā formātā

Tirgus izpēte ir nozīmīgs atbalsts ikviena uzņēmuma darbībā. Informācijas iegūšana un apkopošana par uzņēmumam svarīgiem tirgiem palīdz izstrādāt tālāku attīstības stratēģiju un pieņemt pareizus lēmumus tās īstenošanā. Regulāra un sistemātiska tirgus izpēte ļauj iegūt visaptverošu pārskatu par norisēm katras konkrētās biznesa nišas tirgū, prognozēt konkurentu iespējamās darbības un savlaicīgi sagatavoties dažāda veida izmaiņām tirgū.

Viena no būtiskākajām tirgus izpētes metodēm ir tirgus analīze, kas palīdz iegūt vēl sīkāku informāciju par tirgus ietekmējošiem faktoriem, iespējām, potenciāliem draudiem, tirgus segmentiem, produkta vai pakalpojuma nepieciešamību, klientu vajadzībām u.c. Atbilstoša un tālredzīga šo datu izmantošana palīdzēs Jums paaugstināt sava uzņēmuma konkurētspēju un apgūt jaunus tirgus.

Tirgus izpēte un tirgus analīze ir pakalpojumi, ko vēlams uzticēt profesionāliem speciālistiem, kam tas ir ikdienas darbs. Tas garantē drošus un uzticamus rezultātus, kā arī jūs saņemsiet konsultācijas un praktiskus ieteikumus sava uzņēmuma attīstības stratēģijas pilnveidošanā.

Pakalpojums tirgus izpēte un tirgus analīze ietver:

 • tirgus pārskata sagatavošana, galveno ekonomikas dzinējspēku identifikācija un tirgus tendenču raksturojums;
 • tirgus apjoma novērtējums, tirgus analīze salīdzinot importa un vietējās ražošanas apjomus, kā arī tirgus daļas;
 • specifisku industriju attīstības un konkurētspējas analīze;
 • tirgus segmentācijas un pozicionēšanas noteikšana;
 • tirgus izpēte, nosakot efektīvākos pārdošanas kanālus un prioritāros klientus;
 • ekspertu intervijas, statistikas datu analīze un informācijas iegūšana no dažādiem avotiem;
 • tirgus analīze, veicot dažādu tirgu salīdzināšanu un klienta vajadzībai atbilstošāko tirgu atrašana;
 • tirgus atskaišu sagatavošana vizuālā prezentācijas formātā.

Lai izprastu, kā klienti vērtē jūsu sniegtos pakalpojumus un kādas būtu potenciālo klientu vajadzības, piedāvājam veikt kvalitatīvās un kvantitatīvās klientu aptaujas un konkurentu salīdzināšanu. Šādi tiek veikta papildu tirgus izpēte.

Pakalpojums kvalitatīvās un kvantitatīvās klientu aptaujas un konkurentu salīdzināšana ietver:

 • potenciālo klientu aptauja viņu vajadzību noskaidrošanai un jūsu preces vai pakalpojuma piemērotībai izmantojot dažādas intervēšanas metodes (fokusgrupa, viens pret viens, CATI vai CAPI metode);
 • intervijas ar jūsu esošajiem klientiem uzņēmuma stipro un vājo pušu noteikšanai;
 • jūsu piedāvājuma un analoga konkurenta piedāvājumu salīdzinājums;
 • profesionāla pārskata sagatavošana.

Tirgus izpēte un ar to saistītā tirgus analīze ir nepārtraukts process, tāpēc piedāvājam regulāru tirgus un pārdošanas potenciāla monitoringu. Pēc vajadzības nodrošinām pārskatus par katru dienu, mēnesi, reizi ceturksnī vai gadā. Jūsu ieguvums – jaunākā tirgus informācija par klientiem, konkurentiem, tirgus attīstības tendencēm. Tas ļaus Jums pieņemt stratēģiski labākos lēmumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.