Решения за пазарно разузнаване

Анализ и проучване на пазара

Проектите за проучване на пазара дават на компаниите важна информация, която е ключова за разработване на тяхната стратегия и взимането на решения.

Ние ще:

 • Подготвим обзор на пазара, акцентирайки върху ключови икономически показатели и тенденции
 • Изчислим големината на пазара, ще анализираме вноса спрямо местното производство и какви са пазарните дялове
 • Анализираме развитието и конкуренцията за конкретна индустрия
 • Предоставим информация за сегментацията и ще дадем съвет относно позиционирането на пазара
 • Идентифицираме търговските канали и ключови клиенти
 • Проведем интервюта със специалисти в областта, ще анализираме статистическите данни и ще съберем информация от релевантни източници
 • Сравним няколко различни пазара и ще предложим най-перспективния за Вас
 • Подготвим пазарни доклади с професионална визуализация на резултатите и обобщение под формата на презентация

Качествени и количествени проучвания на пазара и конкуренцията

Тази услуга ще Ви помогне да разберете как клиентите оценяват качеството на Вашия продукт / услуга. Ще научите къде се позиционирате спрямо конкуренцията и как да подобрите продукта / услугата, спрямо нуждите на клиента.

Ние ще:

 • Интервюираме Вашите потенциални клиенти, за да разберем какво търсят и как се позиционира Вашия продукт в съзнанието им. Това ще стане чрез фокус групи, лично, CATI или CAPI методологии.
 • Проведем интервюта с Вашите съществуващи клиенти, за да разберем кои са силните страни на бранда и продукта Ви и къде са необходими още подобрения
 • Сравним Вашите оферти с тези на конкуренцията
 • Предложим промени, с които да се отговори на нуждите на съществуващите и новите клиенти

Мониторинг на продажбите и ключовите тенденции на пазара

Ние събираме актуална информация за пазара свързана с  развитието на Вашата клиентска база, конкуренцията и тенденциите в индустрията . Когато сте наясно с последните тенденции и промени на пазара, ще може да вземете правилното стратегическо решение за Вашия бизнес.  

Ние ще:

 • Идентифицираме коя информация е релевантна и трябва да бъде следена постоянно – месечно, на тримесечие или годишно
 • Събираме информация от местни източници относно различни пазари
 • Обобщим и предоставим актуална бизнес информация на клиентите си в компактен вариант.

Пазарните проучвания са необходими на всеки бизнес. Извличането на ценна информация за пазарите, на които искате да навлезете, ще ви помогнат да разработите стратегия, както и да вземете правилните решения. Редовното и систематично пазарно проучване позволява да се получи цялостен преглед за развитието на всеки отделен пазар, за потенциалните действия на конкурентите и да се реагира своевременно на различните видове пазарни промени.

В маркетинговото проучване включва пазарен анализ, който позволява да се получи още по-подробна информация за възможностите, потенциалните заплахи, пазарните сегменти, продуктите или услугите, целевите групи, нуждите на клиентите и т.н. Адекватната употреба на тези данни ще ви помогне да увеличите конкурентоспособността на Вашата компания и да придобиете нови пазари.

Пазарните проучвания и анализи са услуга, която трябва да се извършва от професионалисти, за които това е ежедневна задача. Това гарантира сигурни и надеждни резултати; още повече, ще получите консултации и препоръки за подобряване на стратегията за развитие на компанията.

Пазарни проучвания и анализи включват:

 • изготвяне на пазарен доклад, определяне на ключови икономически фактори и характеристики на пазарните тенденции;
 • оценка на обема на пазара, пазарен анализ чрез сравняване на обемите на вноса и вътрешното производство, както и пазарните дялове;
 • анализ на развитието и конкурентоспособността на специфичните отрасли;
 • сегментиране и позициониране на пазара;
 • проучване на пазара, идентифициране на най-ефективните канали за продажба и приоритетни клиенти
 • експертни интервюта, анализ на статистически данни и получаване на информация от различни източници;
 • пазарен анализ чрез сравняване на различни пазари и намиране на най-подходящите за нуждите на клиента;
 • Подготовка на пазарни доклади

За да разберете как клиентите оценяват Вашите услуги и какви са нуждите на потенциалните клиенти, предлагаме качествени и количествени проучвания. Такъв е случаят с допълнителните пазарни проучвания.

Качествените и количествените клиентски проучвания и сравнение на конкурентите включва:

 • Проучване на потенциални клиенти за определяне на техните нужди и пригодността на вашия продукт или услуга, използвайки различни интервюиращи методи (фокусна група, индивидуални интервюта, CATI или CAPI);
 • Интервюта с настоящите Ви клиенти за определяне на силните и слабите страни на Вашия продукт / услуга;
 • Сравнение на вашите и аналогови конкуренти;
 • Изготвяне на професионален доклад.

Пазарните проучвания и свързаните с тях пазарни анализи са непрекъснат процес, така че предлагаме редовен мониторинг на пазара и продажбите. Когато е необходимо, можем да предоставяме отчети на дневна, месечна, тримесечна или годишна база. Най-полезна за Вас би била информация свързана с клиентите, конкурентите и пазарните тенденции. Това ще ви позволи да направите стратегически най-добрите решения в краткосрочен и дългосрочен план.